top of page

Samengevat dient COVID-coördinator de COVID-activiteiten te coördineren en ervoor te zorgen dat de afgesproken maatregelen ook werkelijk gepland, uitgevoerd en opgevolgd worden.

 • Toezien op de opmaak van de verschillende COVID-veiligheidsplannen

  1. het Crowd Management Plan (meer over crowd management)

  2. eventueel seating arrangement

  3. het mobiliteitsplan

  4. het hygiëneplan

  5. het sensibiliserings/informatieplan

  6. het handhavingsplan

  7. de procedure voor het beheer van mogelijk besmette personen

Deze plannen maken deel uit van het organisatieplan van een event en vinden hun praktische uitwerking (opvolging, handhaving, …) in het draaiboek.

 • De COVID-coördinator coördineert alles en is tevens het aanspreekpunt binnen de organisatie, voor en tijdens het evenement.

DE COVID COORDINATOR

Het MB van 7 mei 2021 bepaalt dat iedereen die een evenement organiseert een Covid Event Risk Model (CERM) dient in te vullen. Eén van de basisvoorwaarden in deze CERM is dat elke organisatie een Covid-Coördinator dient aan te duiden. Deze "COVID-Coördinator staat garant voor opmaak, opvolging en handhaving van de CERM 2021 maatregelen beloofd in de ingediende COVID Event Scan."  

bottom of page